Skip to content
terug Naar blog

Onderhandelingsresultaten ABU-CAO 2018-2019

Afbeelding Onderhandelingsresultaten ABU-CAO 2018-2019

De looptijd is van 5 november 2017 tot en met 31 mei 2019. Onderdelen van de cao moeten per 1 januari 2018 ingevoerd zijn.

Beschikbaarheid en exclusiviteit

Er wordt een nieuw artikel toegevoegd in het tweede hoofdstuk van het cao, met betrekking tot de beschikbaarheid en exclusiviteit van uitzendkrachten. Hierin wordt aangegeven dat uitzendkrachten vrij zijn om hun eigen beschikbaarheid te bepalen en wijzigen. Mits dit in redelijke verhouding staat tot de overeengekomen arbeidsduur waarvoor de loondoorbetalingsverplichting geldt. 

Daarnaast is de uitzendkracht vrij om ergens anders werk aan te nemen, wanneer dit niet gebeurt op de afgesproken werkmomenten bij de huidige werkgever. 

Boetes niet permanent in Nederland wonende uitzendkrachten

Per ingangsdatum van de vernieuwde cao kunnen alleen justitiële en bestuurlijke boetes worden verrekend op het uit te betalen loon van de uitzendkracht die niet permanent in Nederland woont. Dit kan ook enkel onder bepaalde voorwaarden, beschreven in artikel 65.

Vaststelling inlenersbeloning

Met de vernieuwde cao worden uitzendondernemingen beter in staat gesteld om de inlenersbeloning correct vast te stellen. Er wordt door de cao-partijen een uitvraag gedaan aan de partijen van de inleen-cao’s over de elementen: normale arbeidsduur, uurloonberekeningsmethodiek, geldende ADV-rechten, onregelmatigheidstoeslagen en/of ploegendienst(beloning/toeslagen). Daarnaast wordt een ondersteunde methode gegeven om het periodeloon en/of ADV(-compensatie in geld) vast te stellen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de uitzendonderneming om de inlenersbeloning correct toe te passen. Toepassing wordt nooit met terugwerkende kracht aangepast. De uitzendonderneming heeft een verplichting naar de uitzendkracht om gegevens rondom de inlenersbeloning schriftelijk te bevestigen.

Vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen wordt verhoogd van 24 dagen naar 25 dagen per jaar. De aanspraak bij elke volledig gewerkte maand wordt verhoogd van 16 naar 16,67 uren vakantie (of een evenredig deel daarvan wanneer een niet volledige maand gewerkt wordt).  

Jeugdloonstaffel

Wanneer een uitzendkracht volgens de ABU-cao verloond wordt, worden de jeugdlonen bepaald aan de hand van een jeugdloonstaffel. De percentages hiervan zijn aangepast aan de percentages van het WML. 

15-jarige: 30%
16-jarige: 34,5%
17-jarige: 39,5%
18-jarige: 47,5%
19-jarige: 55% 
20-jarige: 70%
21-jarige: 85% 

Nog in onderzoek

De consequenties van het derde WW-jaar worden nog onderzocht. Net zoals de ongewenste situaties rondom huisvesting van niet permanent in Nederland wonende uitzendkrachten. Hierover komt op 1 maart 2018 een besluit. Overleg over het harmoniseren en verbeteren van ABU-cao en NBBU-cao blijft doorgaan.